divendres, 12 de gener de 2018

Sant Jordi 2018

Heu pensat mai què hauria  passat si  el Tirant lo blanc   L’HAGUÉS ESCRIT UNA DONA ? o   Què hauria passat si… Hitler hagués guanyat la Segona Guerra Mundial o  si  1+ 1 fossin cinc ? Doncs aquest curs tractarem d' esbrinar-ho.

El nostre concurs literari es tracta d'això:  d'escriure  CONTRACONTES,  de donar-li la volta a la història, a la biologia,  a les matemàtiques, a la literatura, a la música…  i preguntar-nos  « què hauria passat si … » i escriure un conte amb la resposta. 
Què? Us hi animeu?

PREMIS SANT JORDI 2018
 Concurs literari
“Què hauria passat si...?”
(Bases del concurs 2017-18)
 

 Image result for sant jordi drac i llibre
1) Podran optar als premis tots els alumnes de l’escola a partir de PRIMER d’ESO  i fins a QUART D’ESO.

2) Els treballs han de ser redactats en llengua catalana o castellana.

3) El gènere: narratiu.

4) Els temes a tractar han d’ estar adscrits a les matèries que se us han assignat: socials, matemàtiques, música, E. Física, cultura clàssica, literatura, tecnologia, religió, llatí, ciències naturals o informàtica.
No heu d’oblidar, però, el lema dels jocs florals d’aquest curs: “què hauria passat si..”. Per tant, tot ha de ser una bogeria, creativitat i imaginació (encara que no tingui ni cap ni peus!).

5)És obligatòria la participació de tots els alumnes.

6) Els treballs es presentaran en format paper. Caldrà lliurar-los al professor-a  de l’ àrea de LLENGUA CATALANA, qui s’encarregarà de fer-los arribar als professors de les matèries corresponents , que en faran una avaluació prèvia abans de lliurar-ho al jurat (Comissió de Sant Jordi).

1r. ESO: Socials o Naturals
2n ESO:  Plàstica o Socials
3r. ESO: Música o Naturals
4t ESO:  Biologia o Socials
7) Extensió aproximada: 200-250 mots.

8)Data límit de  lliurament de treballs : 1 de març de 2018

9) La publicació del veredicte i el lliurament de premis es farà el  23 d’abril de 2018.

10) El jurat es reserva el dret de no acceptar un treball que cregui que no és original de l’alumne/a.


LA COMISSIÓ DE ST. JORDI

dilluns, 18 de setembre de 2017

Escriure bé (1)


Image result for escriure bé

Ep, alumnes estimats!

Voleu escriure bé?  SÍ? Doncs seguiu les nostres recomanacions i us en sortireu prou bé:
1. Penseu en la situació de comunicació: què voleu escriure? A qui? Per què?
2. Apunteu les vostres idees tal com ragen del vostre cap
3. Descarteu les   que no us acabin de convèncer i desenvolupeu les triades.
4. Ordeneu les idees i construïu oracions a partir d'elles.
5. Guixeu el paper sense importar-vos que sigui ordenat o brut
6. Tatxeu tot allò que és incorrecte o no us agrada, sense por.
5. Redacteu i reviseu
6. Llegiu-lo al vostre company perquè us en doni l'opinió o llegiu-vos-ho a vosaltres mateixos i comproveu què tal sona.
7. S'entén tot plegat?
8. L'escrit acompleix les vostres espectatives? Sí? 
9. Doncs endavant: doneu-lo per bo, i redacteu el definitiu!

divendres, 8 de setembre de 2017

QUÈ, QUI, COM?


Image result for QUE QUI COMEstimats i estimades,

Us veig cara d'avorrits de jugar a la  play, dels matins de platja i dels pares que no us deixen fer res. 
Necessiteu un canvi?
 Sí?
Just a temps!
Ha arribat el moment de cloure les vacances,  resoldre incògnites i començar a treballar. 
Ens posem, doncs, mans a l'obra? 
Apa, som-hi!

Gerard, Pilar i Sílvia


1. QUÈ TREBALLAREM AQUEST ANY?
Uf! Moltíssimes coses i molt interessants! 

2. Qui seran els  nostres professors?
El Gerard, La Pilar i la Sílvia seran els vostres professors de llengua catalana.

3. Com treballarem? 
La metodologia bàsica és la del treball cooperatiu i els grups flexibles.
Si encara no heu treballat així, no patiu, que mica en mica n'aprendreu!
També en sentireu  a parlar de la codocència. En parlem així quan en una classe entren més d'un professor alhora. 
La codocència, per tant, serà una altra novetat d'aquest curs.

4. On farem les classes?
A l'aula de 1r.A, a L'aula de 1r.B i a l'ÀGORA. I quan fem codocència anirem tots al FÒRUM

5. Quin material farem servir?
Uiiii! Això sí que és una novetat i de les grosses!
Resulta que aquest any no tindrem llibre !!!! A canvi, però, farem servir una plataforma digital que es diu XTEND i que, per fer-la servir, ha de tenir associat un nom i un correu electrònic. Així que... a què espereu???

També farem servir el bloc de llengua catalana i literatura de 1r: somelsprimers.blogspot.com

D'altra banda, continuarem fent servir bolígrafs i paper (no ens cal llibreta, però sí que us organitzeu la paperassa molt bé en una carpeta o dossier).

6. Quins instruments farem servir per a avaluar-vos?L’avaluació de l’àrea de llengües serà contínua, tot i utilitzant
-          Proves globalitzadores per temes o unitats temàtiques .
-          Proves  i exercicis de contingut gramatical i/o ortogràfic.
-          Tasques d’aprenentatge (treball per projectes de recerca, d’EE i EO i en grup)
-          Expressions escrites i C. Lectores.
-          Exposicions orals, pautades o lliures (individuals i/o en grup).
-          Treball cooperatiu: registre de treball diari, conclusions i autoavaluació.
-          Rúbriques de correcció de treballs.
Així mateix es valorarà:
-          La lectura fluïda i correcta.
-          L’ expressió correcta, adequada al tipus de text i a la normativa ortogràfica i gramatical
-          L’Adquisició de vocabulari nou.
-          La presentació acurada de treballs i  deures.
-          La puntualitat en el lliurament de deures i treballs.
-          L’ atenció, interès i participació a classe.
-          L’autocorrecció d’exercicis/deures treballats a casa i a classe.
-          L’Interès per l’aprenentatge i per la lectura de textos proposat.
-          Que l’alumne porti, amb regularitat, el material necessari per a treballar a classe: llibre text, de lectura, ordinador, dossier...

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
Per aprovar una avaluació.
10% Actitud
30% Activitats d’aprenentatge (EE, EO, exercicis avaluables, dictats, miniprojectes..)
60% Proves globalitzadores (Proves escrites o orals, projectes)

Per aprovar el curs:
Cal tenir aprovades 2 avaluacions com a mínim, essent la 3a obligatòria,  i una prova global de final de curs.

I sobretot, sobretoooooot! 
Necessiteu moltes ganes de treballar, d'aprendre i de fer-vos gent maca i de profit.

Què? Encara esteu avorrits?

D'ara endavant... IMPOSSIBLE!!
Image result for somriure
Benvinguts!BENVINGUTS I BENVINGUDES!!!!


Image result for bon inici de curs

dilluns, 19 de setembre de 2016

Escriure bé (2)

Image result for escriure

Ep, alumnes estimats!


Abans de lliurar el text i donar-lo per bo,  heu de revisar-lo. 
Mireu si el vostre escrit  és un text adequat, si és coherent i si està ben cohesionat. I, per suposat, si és correcte gramaticalment.

Per tal que ho pugueu revisar, aquí us deixem la rúbrica que utilitzarem per valorar el vostre escrit.


Traieu-vos la mandra de les orelles i feu-lo servir! Acabareu escrivnt mooooooolt millor!


Petonets!


Sílvia, Pilar, Mjo

RÚBRICA  AVALUACIÓ TEXTOS ESCRITS  (1r cicle ESO)

COMPETÈNCIA DISCURSIVA= COHERÈNCIA, COHESIÓ I ADEQUACIÓ
CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA= LÈXIC, ORTOGRAFIA I ESTRUCTURES MOSFOSINTÀCTIQUES

ÍTEMS
No avaluable
SUFICIENT
(1)
NOTABLE
(2)
EXCEL.LENT
(3)

(ADEQUACIÓ)
El text respon a la funció de comunicació? És adequat?
Si és un text de creació…és original? És creatiu? Ens ho passem bé llegint-lo?El text no aconsegueix l’objectiu comunicatiu o bé el registre i el tipus de text no són adequats.
El text no té la informació que es demana.
No és creatiu.
El text respon a l’objectiu de comunicació però  amb dificultat.
S’entén però és poc creatiu.
El registre i el tipus de text són adequats.
El text és creatiu i convincent.

El text aconsegueix l’objectiu comunicatiu i té tota la informació que es demana. El registre lingüístic és adequat.
Text molt creatiu: és amè i ens ho passem bé llegint-lo. Està molt ben escrit.

(COHERÈNCIA)
El text està ben organitzat?  Ordenes  la informació principal i la secundària de forma lògica?
Les frases concorden?

El text presenta greus errades d’organització. Les idees costen de seguir. Hi ha  repeticions i  informació innecessària que fa perdre el fil de l’escrit.

 Ordena la informació principal i la secundària de forma lògica però el text no és del tot coherent
No totes les frases concorden.

  Ordena  la informació bàsica i la secundària de forma lògica i ben lligada.Reelabora la informació de manera clara, precisa, creativa i personal.
El text està ben organitzat. L’explicació de les idees és clara.
.


(COHESIÓ)
Les oracions estan ben lligades entre elles?  Utilitzes connectors?  Segueix una estructura ordenada en diferents paràgrafs?

No  separes les idees en  paràgrafs   i no  utilitzes connectors o no gaires , tret del copulatiu. Utilitza de forma arbitrària els signes de puntuació.

Els lligams són mot simples i repetitius. Abús de la coma i oracions molt llargues.
Les idees estan, en general, ben lligades.  Utilitza adequadament els signes de puntuació.
No repeteix ni inclou informació
Innecessària.  Utilitza  correctament els signes de puntuació.

(PRESENTACIÓ)
La presentación és acurada? La lletra entenedora?
Hi poses  tots els signes de puntuació?

No respectes  marges. Oblides  el títol, la data, o  el nom. El full no està net.
No hi  poses tots els signes de puntuació o són incorrectes.
L’escrit té una presentació descuidada. La lletra és difícil de llegir.

La presentació i la grafia són satisfactòries: l’escrit té un mínim de netedat, marges i separació
entre línies. La lletra és llegible sense esforç.

.

(LÈXIC)
El lèxic s’ adequa al tema i  es mostra variat i correcte?  Hi ha interferències  de mots d’altres llengües?

El vocabulari és molt pobre.
Freqüents interferències: castellanismes i barbarismes.
Hi ha més de 6 faltes de lèxic.
Vocabulari poc precís i poc variat.  Repetició de mots.
Alguns barbarismes.
Hi ha fins a 4 errades de lèxic.

Oracions clares, ben construïdes i amb vocabulari apropiat al text. El vocabulari és variat i correcte.
Hi ha alguna interferència però poc important.
Oracions que constitueixen paràgrafs ben definits. El vocabulari és ric I la lectura es fa agradable. Utilització variada de connectors.

(ORTOGRAFIA)
Correcció ortogràfica.
Aplicació de les normes ortogràfiques.
Té 10 o  més faltes d’ortografia.

Té fins a 6 faltes d’ortografia. Algunes,  greus.
Té  fins a 4 faltes d’ortografia. Alguna, greu.
Té poques (0-1) faltes d’ortografia  o no en té.

(MORFOSINTAXI)
Respectes les regles gramaticals de construcció d’oracions?
Utilitzes  correctament preposicions, pronoms i conjuncions?
En la construcció d’oracions, hi ha interferències d’altres llengües?
Hi ha més de 6 errades.
Situació intermèdia.
Té fins a 4 errades
Frases ordenades i amb sentit complet. Concordances correctes. Absència d’interferències. Ús correcte de pronoms, conjuncions i preposicions.


VALORACIÓ                                         ORTOGRAFIA
SUFICIENT= 10                                      0-1F 3
BÉ= 13                                                   2-4 F 2
NOTABLE= 16                                       5-6 F 1
EXCEL.LENT= 18                                    7…. 0